Sunday, May 08, 2005

POR LA EDUCATION RECIBE LUSTRE LA PATRIA

Sa Ateneo isinulat ni Rizal ang tulang ito. Makikita dito kung gaano pinahahalagahan ni Rizal ang edukasyon bilang “ilaw ng bayan”. Sa unang taludtod makikita kaagad ang pagpapahalagang ito, kung saan sinabi niya na ang magandang edukasyon ang magbibigay ng “virtue” at kapangyarihan sa taumbayan. Iaangat nito (edukasyon) ang bayan at mabibigyan ito ng walang kaparis na karangyaan.

Kapag ibibigay ng tao ang lahat para sa edukasyon ay makakamit niya ang kapayapaan. Parang inihahalintulad dito ni Rizal ang edukasyon kay Kristo, na siyang magsasagip sa atin sa panahon ng kagipitan. Kahalintulad nito ang sinabi niya sa ikalawang talata na mabibigyang seguridad at kapayapaan ang bayan sa pamamagitan ng edukasyon.

Sa ikatlong taludtod, sinabi niyang ang edukasyon ang magpapayabong sa kabataan, makakapagpatuwid sa mali, makakapag-alis ng bisyo at panglalamang, makakapagtanggal ng kasalanan, at makakapag-sibilisado sa mga bayan at taong barbaro. Napakaganda ng paglalarawang ito, na para bang ang edukasyon ay isang napaka makapangyarihang sandata upang mapaunlad ang bayan at pagkatao.

Mauulit ang paglalarawang ito sa mga susunod na talata, na kahit ibang salita ang ginamit ni Rizal ay pareho ang kanyang nais sabihin: na ang Edukasyon ang makakapagpatuwid sa tao upang makamit ang karangyaan at kapayapaan. Hindi maiiwasang ihalintulad ang tulang ito sa isa pang tula ang “Relihiyon at Edukasyon”, lalo na sa isang linya sa tulang ito kung saan sinaaad niya na ang Edukasyong Katoliko ang maiiwan sa atin.

Sa aming palagay, dahil sa pagiging spesipiko ni Rizal sa paggamit ng katagang “Christian Education” ay malaki ang impluwensiya sa kanya ng mga guro niya sa Ateneo, na mahusay magturo at sinuportahan si Rizal sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit hindi dapat ito makapagpalito sa atin. Hindi tayo dapat magkamali na ang Edukasyon ng mga Kristyano lamang ang natatanging edukasyon. Ibig lang sabihin ni Rizal na mahalaga ang relihiyon sa edukasyon, at ito ay isang pahapyaw lamang sa kanyang susunod na tulang magbibigay ng detalye kung bakit at paano magkaugnay ang dalawang konsepto. Ang gusto lamang isaad dito ni Rizal na ang Edukasyon, sa tamang pagtuturo, ang magbibigay karangyaan sa ating bansa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home